สรุปข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร

สรุปข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร (อย่างไม่เป็นทางการ) จังหวัดสมุทรสาคร

  • ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 422,983 คน
  • ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 323,781 คน คิดเป็น 76.50 %
  • บัตรดี 301,428 บัตร คิดเป็น 93.10 %
  • บัตรเสีย 15,460 บัตร คิดเป็น 4.77 %
  • ไม่เลือกผู้สมัครคนใด 6,893 บัตร คิดเป็น 2.13 %

 

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร