ไทยคู่ฟ้า เปิด 3 ขั้นตอน 4 ระดับ รับมือกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5

ไทยคู่ฟ้า เปิด 3 ขั้นตอน 4 ระดับ รับมือปัญหาฝุ่น

การจัดการกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 เป็นเรื่องที่ภาครัฐกำหนดแผนเตรียมการปฏิบัติไว้ 3 ขั้นตอน ตั้งแต่
“ขั้นเตรียมการ” สร้างความเข้าใจทุกหน่วยงาน ให้มีแนวทางดำเนินการไว้

“ขั้นปฏิบัติการ” แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 แบ่งเป็น 4 ระดับ ตามความรุนแรงของสถานการณ์ คือ

  • ระดับที่ 1…..หากมีค่าฝุ่นน้อยกว่า 50 มคก./ลบ.ม. ทุกหน่วยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่มีอยู่ในสภาวะปกติ
  • ระดับที่ 2…..ค่าฝุ่นระหว่าง 51 – 75 มคก./ลบ.ม. ทุกหน่วยออกมาตรการเข้มข้นขึ้น ให้ผู้ว่าฯ กทม. ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่
  • ระดับที่ 3…..ค่าฝุ่นระหว่าง 76 – 100 มคก./ลบ.ม. ผู้ว่าฯ กทม. ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กฎหมายเข้าควบคุมพื้นที่หรือแหล่งกำเนิด
  • ระดับที่ 4…..ค่าฝุ่นเกิน 100 มคก./ลบ.ม. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประชุมเร่งด่วนพิเศษ กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา โดยนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง

“ขั้นฟื้นฟู” หลังจากสิ้นสุดเหตุการณ์และปัญหาได้รับการแก้ไข จะถอดบทเรียนเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ที่มา : ไทยคู่ฟ้า