กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเข้าหารือสภาเกษตรกรแห่งชาติกรณี CPTPP

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.61 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและคณะเข้าพบหารือกับนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการจะทำข้อตกลง CPTPP ที่เป็นประเด็นข้อกังวลของภาคเกษตรกรรม โดยประธานสภาสภาเกษตรกรแห่งชาติได้แสดงความห่วงใยเกษตรกรรายย่อยที่ต้องสร้างการรับรู้ และใช้เวลาในการปรับตัว รวมถึงเสนอให้มีกองทุน CPTPP ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งในการหารือครั้งนี้อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้หารือแผนกิจกรรมที่ทั้งสองหน่วยงานจะทำร่วมกันภายใต้ความร่วมมือในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศลงนามกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรในการจัดการตลาดสินค้าเกษตร และใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้า โดยได้กำหนดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปี 2561-2562 ซึ่งกรมเจรจาฯจะลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรี หรือเอฟทีเอ (FTA) ฉบับต่างๆ และจะนำผู้เชี่ยวชาญไปแนะนำ ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผลผลิตการเกษตร การแปรรูป และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและการนำสินค้าเกษตรออกสู่ตลาด ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งออกไปประเทศที่ไทยมีเอฟทีเอ

 


ซึ่งเบื้องต้นกรมเจรจาฯ จะร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติคัดเลือกสินค้าและกลุ่มจังหวัดที่จะลงพื้นที่และจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกร แบ่งได้ 6 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
  • กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
  • กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  • กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
  • กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
  • กลุ่มจังหวัดภาคใต้

ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรี ฉบับต่างๆ ที่ไทยจัดทำกับประเทศคู่ค้า ซึ่งปัจจุบันมี 12 ฉบับ กับ 17 ประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้ มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรของไทยกับ 17 ประเทศที่ไทยมี FTA ในปี 2560 มีมูลค่าอยู่ที่ 26,561 ล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมเจรจาการค้าฯ ได้เชิญประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมเดินทางไปศึกษากรณีประเทศเวียดนามได้รับผลกระทบหลังจากเข้าร่วมกรอบ TPP รวมทั้งเห็นตรงกันในเรื่องควรมีระยะเวลาในการทำความเข้าใจและให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในกระบวนการ CPTPP มากขึ้น


ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
ภาพ : โสวัจ อาทรเมทนี
อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต