จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ 4/2562

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในที่ประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาอนุมัติการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร และการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลองสหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด ซึ่งประสบปัญหาการุกล้ำถมดิน ทำให้คลองตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุมจำนวนมากทำให้ระบายน้ำได้ไม่ดีเท่าที่ควร