กรมส่งเสริมการเกษตร เผยรายชื่อวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2563

 

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดีและมีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นตัวอย่างและต้นแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคง ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่นสู่สาธารณะ

 

 

สำหรับ ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2563

 • รางวัลชนะเลิศ
  ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าศรี
  ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
  รับเงินรางวัล จำนวน 14,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1
  ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้าย บ้านหนองบัวน้อย
  ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น
  รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2
  ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขี้นาคแผนใหม่
  ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
  รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 • และ รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
 1. วิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ์ ต.ลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
 2. วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยน้ำโจน 2555 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
 3. และวิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

 

 

 

ทั้งนี้ คุณสมบัติของวิสาหกิจชุมชนที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ผ่านการประเมินศักยภาพอยู่ในระดับดี มีข้อมูลการประกอบกิจการย้อนหลังเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับตั้งแต่รับสมัคร ได้แก่ รายงานการประชุม ข้อมูลด้านการบัญชี แผนประกอบการ/ธุรกิจ ซึ่งการประกอบกิจการต้องดำเนินงานโดยคณะบุคคลในชุมชน และสอดคล้องกับศักยภาพ บริบทของชุมชนหรือแผนชุมชน รวมทั้งต้องมีกิจกรรมที่หลากหลาย เชื่อมโยงและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยเกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากแนวคิดและการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน เพื่อบ่งชี้ความสามารถในการพัฒนาตนเองของวิสาหกิจชุมชน จนกระทั่งเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เพื่อให้ได้วิสาหกิจชุมชนตามคุณลักษณะดีเด่นที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน รวมทั้งการทำกิจกรรมด้านสวัสดิการชุมชน สาธารณประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ที่มา : เกษตรก้าวไกล