จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลผลิตมะพร้าวน้ำหอม

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมบูรณาการกับสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลผลิตมะพร้าวน้ำหอม ภายใต้โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดย วิทยากรจากฝ่ายบริการงานที่ปรึกษา สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายวรวุฒิ บุญเพ็ญ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวเปิดโครงการ ดังกล่าว