ร่วมจัดอบรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากกระดาษใยมะพร้าว

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครได้จัดกิจกรรมการพัฒนายกระดับเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ของกลุ่มเกษตรกรหลักสองพัฒนาเกษตรพอเพียงอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครโดยกลุ่มเกษตรกรหลักสองพัฒนาเกษตรพอเพียงอย่างยั่งยืนนำใยมะพร้าวมาแปรรูปเป็นกระดาษใยมะพร้าว มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะทางการเกษตรที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพและต้องการองค์ความรู้ในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว โดยมีนายสงัด พลอยขาว, นางประภาพร สายจำปา และนายสุวรรณ บุญเสริม สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร สมาชิกกลุ่มเกษตรกรหลักสองพัฒนาเกษตรพอเพียงอย่างยั่งยืน และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรม