ร่วมโครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี..

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ภายในงานดังกล่าวมีการจัดพิธีลงนามถวายพระพรฯ กิจกรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ ณ บริเวณนิคมสหกรณ์โคกขาม และ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณ ลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดย นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ ดังกล่าว มีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ส่วนราชการต่างๆ ผู้แทนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ประชาชน จิตอาสา ครู และนักเรียนซึ่งอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์โคกขาม เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษก