สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมพนักงานส่วนกลาง

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร เปิดประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ส่วนกลาง)​ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมกำหนดทิศทางในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ ปี 2564

 

 
 
 
 

 

ทั้งนี้ ในการประชุมแจ้งเรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ แนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ความคืบหน้าแนวทางการบริหารพัสดุตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณ ปี พ.ศ.2565 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี พ.ศ.2563 ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ปี พ.ศ.2564 เป็นต้น รวมทั้งเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ ติดตามความคืบหน้าการแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่างๆ ติดตามความคืบหน้า Reskill / Up skill การติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของ สำนัก/กลุ่ม เป็นต้น