ร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอ มาตรการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสวนหลวง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อทราบถึงปัญหาของแต่ละจังหวัด และเป็นการระดมความคิดเห็น ในการจัดทำข้อเสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ คณะทำงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรต่อไป