จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะด้านการเกษตร ของตำบลบางยาง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะด้านการเกษตร ของตำบลบางยาง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดอ่างทอง ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยนายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว และนายวรวุฒิ บุญเพ็ญ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นวิทยากรในการรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตร ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และภาคีเครือข่ายต่างๆ ซึ่งจากการจัดกิจกรรมพบว่า พื้นที่ตำบลบางยางมีการเพาะปลูกมะพร้าว กล้วยไม้ ฝรั่ง และมะม่วง เป็นส่วนใหญ่ โดยปัญหาสำคัญในพื้นที่คือปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่เกษตร ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร และประสบปัญหาน้ำเน่า ไม่สามารถใช้ทำการเกษตรได้ นอกจากนี้ยังมีปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ซึ่งเกิดจากภาวะกลไกตลาด และเกษตรกรได้รับผลกระทบจากการจำกัดการใช้สารเคมี พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว