ลงพื้นที่เก็บข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากปลาหมอคางดำ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางณริภา ระย้าแก้ว หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และ นายอภัยชนม์ กนกสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเก็บข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากปลาหมอคางดำตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติ (คลองสุนัขหอน) เข้าสู่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร เพื่อประสานแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป