ศิริราชตั้งศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ รองรับ Aged society ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

ในปัจจุบัน ประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่ ‘สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์’ หรือ Aged society ตามคำนิยามขององค์การอนามัยโลกที่ระบุถึงสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป จำนวนมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมอย่างหลากหลาย นำมาซึ่งการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดการระบบการแพทย์และสาธารณสุขให้ประชาชนคนไทยให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลประชาชนในสังคมสูงวัย “ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา ศิริราชได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และได้มีการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลเพื่อพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่องโดยร่วมมือกับหลายภาคส่วน และในปีนี้เราจึงได้เริ่มต้นโครงการจัดสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมุ่งหวังให้ศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นต้นแบบในการสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย โดยเฉพาะการดูแลระยะกลาง หรือ Intermediate Care ตามหลักทางวิชาการของเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (geriatric medicine)

กล่าวคือ เมื่อผู้สูงอายุพ้นการเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลันแล้วสามารถกลับไปฟื้นฟูร่างกายต่อที่บ้านได้ด้วยความพร้อมและปลอดภัยทั้งผู้สูงอายุเองและญาติผู้ดูแล ขณะเดียวกันช่วยลดระยะเวลาการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ทำให้การจัดสรรทรัพยากรเพื่อดูแลผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึงขึ้น และป้องกันการกลับมาเจ็บป่วยซ้ำซึ่งนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก” ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ เน้นหลักสำคัญในการรักษาดูแลผู้สูงวัย ว่าไม่ใช่เกิดจากเพียงนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางการแพทย์เท่านั้น แต่เป็นความรัก ความห่วงใย จากคนในครอบครัวและคนรอบข้าง ที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรง และมีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข

ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ดูแลกันและกัน”

ตอกย้ำเป้าหมายโครงการสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จ.สมุทรสาคร
เพื่อส่งเสริมความรู้-ความเข้าใจ ให้คนไทยทุกวัยมีความสุขร่วมกัน

ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ดูแลกันและกัน” จึงอยากบอกเล่าสิ่งสำคัญให้คนไทยได้ตระหนักร่วมกันว่า ‘สังคมผู้สูงอายุ’ ไม่ได้จำกัดความถึงผู้สูงอายุตามเกณฑ์เท่านั้น หากแต่เป็นเราทุกคนที่ล้วนต้องเตรียมความพร้อมเพื่อร่วมกันใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างเข้าใจ โดยมีศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุด้วยการถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้ความมั่นใจและกำลังใจแก่สมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยสูงอายุ อันจะนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ และขยายไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทยอย่างยั่งยืน

“เพราะการรักษา ไม่ได้อยู่เฉพาะในโรงพยาบาล
…และโรงพยาบาลที่ดีที่สุดคือบ้าน หมอพยาบาลที่ดีที่สุดคือคนในครอบครัว”

ในปี 2562 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ บนพื้นที่ 25 ไร่ ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งวางแผนพัฒนาการรักษาพยาบาลเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้นมา ศูนย์ฯ แห่งนี้จะทำหน้าที่รักษาฟื้นฟูผู้ป่วยสูงอายุ มุ่งเน้นการดูแลแบบ Intermediate Care กล่าวคือ เมื่อผู้สูงอายุพ้นการเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลันแล้วสามารถกลับไปฟื้นฟูร่างกายต่อที่บ้านได้ด้วยความพร้อมและปลอดภัย ป้องกันการกลับมาเจ็บป่วยซ้ำ ขณะเดียวกันสามารถช่วยลดระยะเวลาการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และทำให้โรงพยาบาลสามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อดูแลผู้ป่วยสูงอายุได้อย่างทั่วถึงขึ้น ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้ความมั่นใจและกำลังใจแก่คนในครอบครัวของผู้ป่วยสูงอายุ เพื่อสร้างศักยภาพในการดูแลกันและกันต่อไปในอนาคต

การให้บริการที่ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จ.สมุทรสาคร

* ผู้ป่วยใน (IPD)

 •  รับผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลใกล้เคียง
 • เข้ารับการดูแลในระยะกลาง (Intermediate care)
 • เข้ารับการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ และการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ตามหลักการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ การทำกายภาพบำบัด การดูแลทางโภชนาการ และการดูแลในมิติต่างๆ ตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละคน
 • กรณีที่ผู้ป่วยกลับมามีอาการเฉียบพลันที่คุกคามต่อชีวิต จะส่งกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลต้นสังกัดเดิม นอกจากนั้น ยังมีการดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะสั้น (Respite Care) เพื่อให้ญาติและผู้ดูแลมีระยะเวลาพักจากการดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะติดเตียงมานานบ้าง

* ผู้ป่วยนอก (OPD) มีการบริการใน 5 ลักษณะ ได้แก่

 • คลินิกสูงวัยสุขภาพดี
 • คลินิกเฉพาะโรคในกลุ่มอาการสูงอายุ (Geriatric Syndrome) เช่น สมองเสื่อม (Dementia) ภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน (Delirium) ภาวะหกล้ม (Falling) โรคซึมเศร้า (Depression) เบื่ออาหาร น้ำหนักลด เป็นต้น
 • คลินิก Day Hospital เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยสูงอายุแบบโรงพยาบาลกลางวัน
 • คลินิกแพทย์แผนไทย
 • แผนก Day Care จัดกิจกรรมแบบชมรมเพื่อให้ผู้สูงอายุมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จ.สมุทรสาคร หรือศูนย์ผู้สูงอายุศิริราช ตั้งเป้าหมายพร้อมเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2565 เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข พัฒนาองค์ความรู้เป็นต้นแบบสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกวัยอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

เพราะการให้=การรักษา

เตรียมพร้อม “ดูแลกันและกัน” ตั้งแต่วันนี้

เริ่มต้นที่ “การให้” เพื่อส่งต่อไปเป็น “การรักษา”

ร่วมกับศิริราช สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ

ต้นแบบแห่งการดูแลผู้สูงวัย เพื่อความสุขของคนทุกวัยในแผ่นดิน

ร่วมกับศิริราช สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ต้นแบบแห่งการดูแลผู้สูงวัย เพื่อความสุขของคนทุกวัยในแผ่นดิน ด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สมทบกองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย

ศิริราชมูลนิธิ

 • ธนาคารไทยพาณิชย์                สาขาศิริราช      016-2-51252-9
 • ธนาคารกสิกรไทย                    สาขาศิริราช      638-2-13545-6
 • ธนาคารกรุงเทพ                       สาขาศิริราช      901-7-00988-8

งานการเงิน ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “ศิริราชรักษภิบาล016-3-04590-7
สอบถามเพิ่มเดิมได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ โทรศัพท์ 02-414-1414