ข่าวกิจกรรม

2020
27.11.2020
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดการประชุมคณะทำงานด้านกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร โดย นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานที่ประชุม วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อ...
03.11.2020
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร โดย นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธา...
15.09.2020
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 63 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด ในการประชุมได้มีพิธีมอบโล่รางวัลให้กับกลุ่มเกษตรกรที่สภาเกษตรกรจังหวัดฯ...
13.09.2020
  สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร(สสส.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่อการประชาสัมพันธ์” ระหว่างวันที่ 9-11 ก.ย.2563 ...
31.08.2020
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 63 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาสลิด ภายใต้โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร ณ สหกรณ์การเกษต...
20.08.2020
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรมและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยมีนายวีรศักดิ์ บุญเชิญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และ ดร.วรพงษ์ ช...
17.08.2020
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมหารือพร้อมรับฟังการชี้แจงการเสนอขอทุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม และ...
13.08.2020
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครป้องกันภัยยาเสพติด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีนายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตร...
10.08.2020
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายศักดา เนติพัฒน์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมหารือ กับ ดร.บริสุทธิ...
07.08.2020
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการลดต้นทุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแ...
31.07.2020
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ดร.วรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท...
21.07.2020
20 กรกฎาคม 2563สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2563 โดย นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานที่ประชุมฯ ในการประชุมได้มีการพิจารณาอนุมัติ การจัดทำโครงกา...
16.07.2020
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการตลาดสินค้าเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนา และแก้ปัญหาด้านการเกษตร โดย ดร.วรพงษ์ ชอบชื่น...
10.07.2020
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุม การดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเ...
01.07.2020
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สบู่นมแพะผสมใบชะคราม ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกขาม หมู่ 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยนายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเก...
01.07.2020
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางประภาพร สายจำปา สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการพัฒนาศัก...
25.06.2020
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 นางประภาพร สายจำปา สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมบูรณาการ โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ของกลุ่มสตรีและเกษตรกรตำบลยกกระบัตร ร่...
22.06.2020
เมื่อวันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจความคิดเห็นด้านการเกษตร ณ ห้องประชุม...
19.06.2020
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ที่ดิน สิ่งแวดล้อม น้ำ และกาารชลประทาน ครั้งที 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เ...
17.06.2020
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เป็นตัวแทนพนักงานสำนักงาน...
16.06.2020
            นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์  ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวในการเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสำรวจความคิดเห็นด้านการเกษตร” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 มิ.ย.2563 ณ ห้องประชุม 3...
10.06.2020
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และนายวรวุฒิ บุญเพ็ญ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักง...
08.06.2020
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้จังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด โดย นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเป็นป...
02.06.2020
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับ Thai PBS ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการทุกทิศทั่วไทย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ใหญ่เจ้ยปลาสลิด ติดตามชมเร็วๆ นี้ทาง ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS หรือเฟสบุ๊คแฟนเพจ https://www.facebook.com/Tpbsl...
01.06.2020
ประธานสภาเกษตรกรฯ ชี้ชัดวิถีชีวิตเกษตรใหม่ หลังสถานการณ์โควิด-19 เกษตรกร ตัองปรับตัวสถานเดียว ย้ำปรับเพื่อรอด ต้องปรับปรุงการผลิต ระบุหากไม่ปรับปรุง ไม่เปลี่ยนแปลงจะช้าหรือเร็วต้องเลิกอาชีพเกษตรกร เพราะสู้เขาไม่ได้แน่นอน...
26.05.2020
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมการพัฒนายกระดับเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ถ่ายทอดความ...
22.05.2020
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครจัดการประชุมคณะทำงานด้านสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายองค์กรเกษตรกร ส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมส...
20.05.2020
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ เปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Lazada, Shopee ผ่านระบบวีดีโอ Confer...
19.05.2020
เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 63 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่หารือร่วมกับนายนพรัตน์ รุ่งแสง ประธานกลุ่มสบู่นมแพะผสมใบชะคราม เกี่ยวกับการปรับปร...
19.05.2020
เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2563​ นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และคณะได้เข้าร่วมประชุมเรื่อง “การยกระดับทักษะเกษตรกรด้วยวิชาการบริหารจัดการ  หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมชั้น 5 ...
19.05.2020
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2563 โดย นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานที่ประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการให...
15.05.2020
เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2563​ นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบรรยายเรื่อง “โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร” เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่...
16.04.2020
  เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 นายทศพล เจริญสุขใส สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่รับฟังปัญหาควา...
26.03.2020
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการ การทำเจ...
26.03.2020
26 มีนาคม 2563 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร หารือร่วมกับ นายประกิต ตะติปาณิเทศ เก...
20.03.2020
เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2563 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference ครั้งที่ 4/2563 พร้อมด้วย นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม AEOC ...
09.03.2020
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร โดย นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน...
29.02.2020
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ประสานงาน องค...
28.02.2020
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะและกล่าวสดุดี พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิ...
24.02.2020
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ที่ดิน สิ่งแวดล้อม น้ำ และการชลประทาน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร โดย ดร.วรพงษ์ ชอบชื่น...
17.02.2020
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมการพัฒนายกระดับ เกษตรกร / กลุ่ม / องค์กรเกษตรกร เป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกร...
20.01.2020
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และ นายพรเทพ เส...
09.01.2020
เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2563 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสห...
08.01.2020
        เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภาเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร โดย นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานที่ประชุม ใ...
2019
27.12.2019
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลหนองสองห้อง ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ วัดหนองสองห้อง ตำบลหนองสองห้อง อำเภ...
24.12.2019
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายทศพล เจริญสุขใส พร้อมด้วยดร.วรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
19.12.2019
เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.62 นายพรชัย แสงสว่าง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมงานวันดินโลก (World Soil Day) (Stop Soil Erosion Save Our Future : รวมพลังปกป้องอนาคต ลด...
19.12.2019
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง ก้าวต่...
13.12.2019
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะด้านการเกษตร ของตำบลบางยาง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ภายใต้โครงการจัดทำแผนพ...
11.12.2019
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะด้านการเกษตร ของตำบลท่าทราย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับระดับตำบลเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ภายใต้โครงการจัดท...
06.12.2019
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำคูคลอง และพัฒนาชุมชนที่อาศัยริมแม่น้ำ...
25.11.2019
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครจัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นปร...
21.11.2019
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายศักดา เนติพัฒน์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการจิตอาสาอนุรักษ์พันธุกรรมต้นจาก (nipa plam) ในใจคน ภายใต้โครงการ “สหกรณ์ร...
15.11.2019
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ...
08.11.2019
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครโดย นายวีระศัก...
26.10.2019
เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษต...
24.10.2019
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพร...
22.10.2019
เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมกับนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 4 เพื่อหารือ...
20.10.2019
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ดร.วรพงษ์ ชอบชื่น พร้อมด้วยนายทศพล เจริญสุขใส สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ร้อยดวงใจ กล้วยไม้งาม รําลึกนามพ่อระพี” บิดาแห่ง...
15.10.2019
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายทศพล เจริญสุขใส สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา...
15.10.2019
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ ...
15.10.2019
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายวรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวห...
07.10.2019
    วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ แปลงสาธิตปุ๋ยพืชสดจากปอเ...
07.10.2019
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วม"โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เ...