ข่าวกิจกรรม

2020
26.03.2020
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการ การทำเจ...
26.03.2020
26 มีนาคม 2563 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร หารือร่วมกับ นายประกิต ตะติปาณิเทศ เก...
20.03.2020
เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2563 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference ครั้งที่ 4/2563 พร้อมด้วย นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม AEOC ...
09.03.2020
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร โดย นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน...
29.02.2020
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ประสานงาน องค...
28.02.2020
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะและกล่าวสดุดี พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิ...
24.02.2020
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ที่ดิน สิ่งแวดล้อม น้ำ และการชลประทาน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร โดย ดร.วรพงษ์ ชอบชื่น...
17.02.2020
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมการพัฒนายกระดับ เกษตรกร / กลุ่ม / องค์กรเกษรกร เป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรร...
20.01.2020
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และ นายพรเทพ เส...
09.01.2020
เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2563 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสห...
08.01.2020
        เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภาเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร โดย นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานที่ประชุม ใ...
2019
27.12.2019
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลหนองสองห้อง ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ วัดหนองสองห้อง ตำบลหนองสองห้อง อำเภ...
24.12.2019
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายทศพล เจริญสุขใส พร้อมด้วยดร.วรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
19.12.2019
เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.62 นายพรชัย แสงสว่าง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมงานวันดินโลก (World Soil Day) (Stop Soil Erosion Save Our Future : รวมพลังปกป้องอนาคต ลด...
19.12.2019
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง ก้าวต่...
13.12.2019
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะด้านการเกษตร ของตำบลบางยาง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ภายใต้โครงการจัดทำแผนพ...
11.12.2019
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะด้านการเกษตร ของตำบลท่าทราย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับระดับตำบลเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ภายใต้โครงการจัดท...
06.12.2019
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำคูคลอง และพัฒนาชุมชนที่อาศัยริมแม่น้ำ...
25.11.2019
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครจัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นปร...
21.11.2019
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายศักดา เนติพัฒน์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการจิตอาสาอนุรักษ์พันธุกรรมต้นจาก (nipa plam) ในใจคน ภายใต้โครงการ “สหกรณ์ร...
15.11.2019
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ...
08.11.2019
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครโดย นายวีระศัก...
26.10.2019
เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษต...
24.10.2019
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพร...
22.10.2019
เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมกับนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 4 เพื่อหารือ...
20.10.2019
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ดร.วรพงษ์ ชอบชื่น พร้อมด้วยนายทศพล เจริญสุขใส สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ร้อยดวงใจ กล้วยไม้งาม รําลึกนามพ่อระพี” บิดาแห่ง...
15.10.2019
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายทศพล เจริญสุขใส สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา...
15.10.2019
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ ...
15.10.2019
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายวรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวห...
07.10.2019
    วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ แปลงสาธิตปุ๋ยพืชสดจากปอเ...
07.10.2019
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วม"โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เ...
25.09.2019
เมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2562 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการสัมมน...
19.09.2019
เมื่อวันที่ 17 ก.ย.2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องรวงข้าว 204 ชั้น 2 คณะเกษตร อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเ...
17.09.2019
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำองค์กรภาคเกษตรขององค์กรเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งส่งเสริมและ...
12.09.2019
สกช.เปิดอบรมเพิ่มทักษะประกอบการกลุ่มเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถแข่งขันทางการตลาดเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ณ จ.อุดรธานี   เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่ง...
03.09.2019
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามั...
03.09.2019
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2561 สหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด     
02.09.2019
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 คณะผู้แทนจากประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Mr. Jan darmadi  ที่ปรึกษาของประธานาธิบดีอินโดนีเซีย พร้อมคณะเข้าพบ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคารวชิรานุสร...
02.09.2019
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วม “การสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานและการแสดงผลงานของสภา...
15.08.2019
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาขยะทางการเกษตรเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ณ สหกรณ์การเกษตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดของเหลือทิ้งทางการเกษตรอย...
14.08.2019
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในที่ประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาอนุมัต...
13.08.2019
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริก...
10.08.2019
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การทำวัตถุดิบให้มีคุณภาพเพื่อการแปรรูปและส่งเสริมการตลาด ภายใต้โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาแล...
02.08.2019
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ดร.วรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ...
31.07.2019
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมบูรณาการกับสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลผลิตมะพร้าวน้ำหอม ภายใต้โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร ณ ห้องป...
30.07.2019
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 สภาเกษตรกรจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ "โครงการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม" ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีหัวข้อดั...
29.07.2019
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายพรชัย แสงสว่าง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม...
28.07.2019
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเปิดการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพ...
05.07.2019
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการด้านข้าว โดยมีนาย วิเชียร เจียรธรรม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร        
28.06.2019
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "บอนไซมะพร้าว" ในโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร มีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็...
14.06.2019
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค7 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด ณ ห้องประชุม เดอะสเตชั่น ตำบลบางกระเจ้า อำเภอ...
11.06.2019
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาอนุมั...
08.06.2019
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ร่วมงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรร...
04.06.2019
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 นายทศพล เจริญสุขใส นายพรชัย แสงสว่างและนายวรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระ...
04.06.2019
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำควา...
24.05.2019
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอ มาตรการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประช...
24.05.2019
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์...
22.05.2019
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัด...
21.05.2019
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น (ผ้ามัดย้อมธรรมชาติ) ณ กลุ่มสัมมาชีพบ้านย่า ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุปร...
15.05.2019
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครได้จัดกิจกรรมการพัฒนายกระดับเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ของก...
13.05.2019
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าปลาน้ำจืด (ปลานิล) ของสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปร...
10.05.2019
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นางประภาพร สายจำปา สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชา...
10.05.2019
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ร่วม...
10.05.2019
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากร...