ข่าวกิจกรรม

2021
29.03.2021
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดทำโครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมภัตตาคารนิวรสทิพย์ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านการเกษตรของจังหวัดสมุท...
11.03.2021
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 นางณริภา ระย้าแก้ว หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ลงพื้นที่ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรับเรื่...
11.03.2021
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 นางณริภา ระย้าแก้ว หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาตร์การเกษตร และ นางสาวกิรณา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าพบหัวหน้าไปรษณีย์...
08.03.2021
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 นางณริภา ระย้าแก้ว หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และ นางสาวกิรณา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมหาร...
07.03.2021
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 นางณริภา ระย้าแก้ว หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และ นายอภัยชนม์ กนกสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่...
06.03.2021
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 นางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครชี้แจงรายละเอียดการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดเกษตรสมุนไพร เพื่อรับขึ้นทะเบียนองค์ก...
05.03.2021
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 นางณริภา ระย้าแก้ว หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร นางสาวกิรณา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายอภัยชนม์ กนกสิงห์ น...
04.03.2021
4 มีนาคม 2564 นางประภาพร สายจำปา สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร (นางณริภา ระย้าแก้ว) เข้าร่วมโครงการสตรีตำบลยกกระบัตร รวมใจต้านภัย Covid - 19 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ...
03.03.2021
สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร นำโดย นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร นางณริภา ระย้าแก้ว หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางสาวกชพร จันทร...
25.02.2021
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางณริภา ระย้าแก้ว หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร นายอภัยชนม์ กนกสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และ นางส...
25.02.2021
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.วรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางณริภา ระย้าแก้ว หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร นายอภัยชนม์ ก...
23.02.2021
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางณริภา ระย้าแก้ว หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และ นายอภัยชนม์ กนกสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตำบลบ...
23.02.2021
22 กุมภาพันธ์ 2564 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมคณะทำงานด้านกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรส...
22.02.2021
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.วรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางณริภา ระย้าแก้ว หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และ นายอภัยชนม์ กนก...
17.02.2021
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วย นางณริภา ระย้าแก้ว หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการพัฒนาเกษตรก...
11.02.2021
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครได้จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และได้มีการคัดเลือกผู้ที่จะมาทำหน้าที่ประธานสภาเกษตรกรจังหว...
2020
27.11.2020
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดการประชุมคณะทำงานด้านกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร โดย นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานที่ประชุม วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อ...
03.11.2020
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร โดย นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธา...
15.09.2020
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 63 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด ในการประชุมได้มีพิธีมอบโล่รางวัลให้กับกลุ่มเกษตรกรที่สภาเกษตรกรจังหวัดฯ...
13.09.2020
  สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร(สสส.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่อการประชาสัมพันธ์” ระหว่างวันที่ 9-11 ก.ย.2563 ...
31.08.2020
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 63 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาสลิด ภายใต้โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร ณ สหกรณ์การเกษต...
20.08.2020
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรมและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยมีนายวีรศักดิ์ บุญเชิญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และ ดร.วรพงษ์ ช...
17.08.2020
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมหารือพร้อมรับฟังการชี้แจงการเสนอขอทุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม และ...
13.08.2020
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครป้องกันภัยยาเสพติด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีนายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตร...
10.08.2020
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายศักดา เนติพัฒน์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมหารือ กับ ดร.บริสุทธิ...
07.08.2020
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการลดต้นทุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแ...
31.07.2020
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ดร.วรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท...
21.07.2020
20 กรกฎาคม 2563สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2563 โดย นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานที่ประชุมฯ ในการประชุมได้มีการพิจารณาอนุมัติ การจัดทำโครงกา...
16.07.2020
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการตลาดสินค้าเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนา และแก้ปัญหาด้านการเกษตร โดย ดร.วรพงษ์ ชอบชื่น...
10.07.2020
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุม การดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเ...
01.07.2020
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สบู่นมแพะผสมใบชะคราม ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกขาม หมู่ 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยนายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเก...
01.07.2020
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางประภาพร สายจำปา สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการพัฒนาศัก...
25.06.2020
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 นางประภาพร สายจำปา สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมบูรณาการ โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ของกลุ่มสตรีและเกษตรกรตำบลยกกระบัตร ร่...
22.06.2020
เมื่อวันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจความคิดเห็นด้านการเกษตร ณ ห้องประชุม...
19.06.2020
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ที่ดิน สิ่งแวดล้อม น้ำ และกาารชลประทาน ครั้งที 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เ...
17.06.2020
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เป็นตัวแทนพนักงานสำนักงาน...
16.06.2020
            นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์  ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวในการเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสำรวจความคิดเห็นด้านการเกษตร” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 มิ.ย.2563 ณ ห้องประชุม 3...
10.06.2020
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และนายวรวุฒิ บุญเพ็ญ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักง...
08.06.2020
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้จังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด โดย นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเป็นป...
02.06.2020
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับ Thai PBS ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการทุกทิศทั่วไทย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ใหญ่เจ้ยปลาสลิด ติดตามชมเร็วๆ นี้ทาง ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS หรือเฟสบุ๊คแฟนเพจ https://www.facebook.com/Tpbsl...
01.06.2020
ประธานสภาเกษตรกรฯ ชี้ชัดวิถีชีวิตเกษตรใหม่ หลังสถานการณ์โควิด-19 เกษตรกร ตัองปรับตัวสถานเดียว ย้ำปรับเพื่อรอด ต้องปรับปรุงการผลิต ระบุหากไม่ปรับปรุง ไม่เปลี่ยนแปลงจะช้าหรือเร็วต้องเลิกอาชีพเกษตรกร เพราะสู้เขาไม่ได้แน่นอน...
26.05.2020
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมการพัฒนายกระดับเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ถ่ายทอดความ...
22.05.2020
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครจัดการประชุมคณะทำงานด้านสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายองค์กรเกษตรกร ส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมส...
20.05.2020
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ เปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Lazada, Shopee ผ่านระบบวีดีโอ Confer...
19.05.2020
เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 63 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่หารือร่วมกับนายนพรัตน์ รุ่งแสง ประธานกลุ่มสบู่นมแพะผสมใบชะคราม เกี่ยวกับการปรับปร...
19.05.2020
เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2563​ นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และคณะได้เข้าร่วมประชุมเรื่อง “การยกระดับทักษะเกษตรกรด้วยวิชาการบริหารจัดการ  หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมชั้น 5 ...
19.05.2020
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2563 โดย นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานที่ประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการให...
15.05.2020
เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2563​ นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบรรยายเรื่อง “โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร” เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่...
16.04.2020
  เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 นายทศพล เจริญสุขใส สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่รับฟังปัญหาควา...
26.03.2020
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการ การทำเจ...
26.03.2020
26 มีนาคม 2563 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร หารือร่วมกับ นายประกิต ตะติปาณิเทศ เก...
20.03.2020
เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2563 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference ครั้งที่ 4/2563 พร้อมด้วย นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม AEOC ...
09.03.2020
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร โดย นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน...
29.02.2020
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ประสานงาน องค...
28.02.2020
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะและกล่าวสดุดี พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิ...
24.02.2020
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ที่ดิน สิ่งแวดล้อม น้ำ และการชลประทาน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร โดย ดร.วรพงษ์ ชอบชื่น...
17.02.2020
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมการพัฒนายกระดับ เกษตรกร / กลุ่ม / องค์กรเกษตรกร เป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกร...
20.01.2020
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และ นายพรเทพ เส...
09.01.2020
เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2563 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสห...
08.01.2020
        เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภาเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร โดย นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานที่ประชุม ใ...