ข่าวกิจกรรม

2019
11-12-2019
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะด้านการเกษตร ของตำบลท่าทราย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับระดับตำบลเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ภายใต้โครงการจัดท...
06-12-2019
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำคูคลอง และพัฒนาชุมชนที่อาศัยริมแม่น้ำ...
25-11-2019
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครจัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นปร...
21-11-2019
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายศักดา เนติพัฒน์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการจิตอาสาอนุรักษ์พันธุกรรมต้นจาก (nipa plam) ในใจคน ภายใต้โครงการ “สหกรณ์ร...
15-11-2019
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ...
08-11-2019
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครโดย นายวีระศัก...
24-10-2019
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพร...
22-10-2019
เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมกับนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 4 เพื่อหารือ...
20-10-2019
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ดร.วรพงษ์ ชอบชื่น พร้อมด้วยนายทศพล เจริญสุขใส สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ร้อยดวงใจ กล้วยไม้งาม รําลึกนามพ่อระพี” บิดาแห่ง...
15-10-2019
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายทศพล เจริญสุขใส สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา...
15-10-2019
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ ...
15-10-2019
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายวรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวห...
07-10-2019
    วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ แปลงสาธิตปุ๋ยพืชสดจากปอเ...
07-10-2019
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วม"โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เ...
25-09-2019
เมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2562 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการสัมมน...
19-09-2019
เมื่อวันที่ 17 ก.ย.2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องรวงข้าว 204 ชั้น 2 คณะเกษตร อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเ...
17-09-2019
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำองค์กรภาคเกษตรขององค์กรเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งส่งเสริมและ...
12-09-2019
สกช.เปิดอบรมเพิ่มทักษะประกอบการกลุ่มเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถแข่งขันทางการตลาดเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ณ จ.อุดรธานี   เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่ง...
03-09-2019
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามั...
03-09-2019
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2561 สหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด     
02-09-2019
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 คณะผู้แทนจากประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Mr. Jan darmadi  ที่ปรึกษาของประธานาธิบดีอินโดนีเซีย พร้อมคณะเข้าพบ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคารวชิรานุสร...
02-09-2019
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วม “การสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานและการแสดงผลงานของสภา...
15-08-2019
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาขยะทางการเกษตรเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ณ สหกรณ์การเกษตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดของเหลือทิ้งทางการเกษตรอย...
14-08-2019
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในที่ประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาอนุมัต...
13-08-2019
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริก...
10-08-2019
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การทำวัตถุดิบให้มีคุณภาพเพื่อการแปรรูปและส่งเสริมการตลาด ภายใต้โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาแล...
02-08-2019
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ดร.วรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ...
31-07-2019
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมบูรณาการกับสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลผลิตมะพร้าวน้ำหอม ภายใต้โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร ณ ห้องป...
30-07-2019
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 สภาเกษตรกรจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ "โครงการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม" ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีหัวข้อดั...
29-07-2019
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายพรชัย แสงสว่าง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม...
28-07-2019
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเปิดการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพ...
05-07-2019
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการด้านข้าว โดยมีนาย วิเชียร เจียรธรรม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร        
28-06-2019
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "บอนไซมะพร้าว" ในโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร มีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็...
14-06-2019
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค7 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด ณ ห้องประชุม เดอะสเตชั่น ตำบลบางกระเจ้า อำเภอ...
11-06-2019
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาอนุมั...
08-06-2019
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ร่วมงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรร...
04-06-2019
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 นายทศพล เจริญสุขใส นายพรชัย แสงสว่างและนายวรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระ...
04-06-2019
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำควา...
24-05-2019
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอ มาตรการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประช...
24-05-2019
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์...
22-05-2019
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัด...
21-05-2019
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น (ผ้ามัดย้อมธรรมชาติ) ณ กลุ่มสัมมาชีพบ้านย่า ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุปร...
15-05-2019
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครได้จัดกิจกรรมการพัฒนายกระดับเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ของก...
13-05-2019
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าปลาน้ำจืด (ปลานิล) ของสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปร...
10-05-2019
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นางประภาพร สายจำปา สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชา...
10-05-2019
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ร่วม...
10-05-2019
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากร...
29-04-2019
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี (ผู้ประสานงานภาคกลาง) และมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนินและคณะ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเ...
24-04-2019
วันที่ 24 เมษายน 2562 นายวรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (...
22-04-2019
  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรับทราบและพิจารณาการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจัง...
09-04-2019
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 นายพรชัย แสงสว่าง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร...
08-04-2019
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนางสาวนาตยา มอญใต้ นั...
06-04-2019
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุ...
02-04-2019
วันที่ 1 เมษายน 2562 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอ มาตรการ และเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด ณ เรือนสำราญ รีสอร์ท อำเภอสวนผึ...
26-03-2019
วันที่ 26 มีนาคม 2562 นายพรชัย แสงสว่าง, นายวรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำจั...
18-03-2019
   วันที่ 18 มีนาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามผล การส่งมอบเครื่อง...
15-03-2019
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 นายทศพล เจริญสุขใส, นายวรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์...
15-03-2019
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับนิคมสหกรณ์โคกขาม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร จัดทำโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาสินค้าปลอดภัยให้มี QR Code ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนา...
05-03-2019
    เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 นายวรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาว พรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการรับฟังปัญหา...
05-03-2019
  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการ...
05-03-2019
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ชี้แจงเชิญชวน กลุ่มผ้ามั...
01-03-2019
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ชี้แจงเชิญชวน กลุ่ม...
01-03-2019
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมบูรณาการโครงการประชุม เสวนา/อภิปรายภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรร...
01-03-2019
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะและกล่าวสดุดี พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิ...