เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร