เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ร่วมกับสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ร่วมกับสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ วัดสหกรณ์โฆสิตาราม