แนะนำสำนักงาน

Logo

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร
61 ม.1 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

พันธกิจของสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร

1. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด
2. ประสานนโยบายและการดำเนินงานระหว่างองค์เกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐบาล
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกรในจังหวัด รูปแบบต่างๆ
4. เสนอแผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อบูรณาการเป็นแผนแม่บทเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
5. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร และยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน
6. เสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับภาคเกษตรกรรม รวมทั้งราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ
7. ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร
8. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการใดๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้
9. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ