ปฏิทินฝึกอบรมสัมมนา เดือนมกราคม – มีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2562

ปฏิทินฝึกอบรมสัมนาเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
(เดือนมกราคม – มีนาคม)

2019_Trains Calendar