โครงการอบรมการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรกระทุ่มแบน จำกัด สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดทำโครงการอบรมการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดหลักสูตรอบรมการใช้สมาร์ทโฟนให้กับเกษตรกร และได้รับความอนุเคราะห์จากสโมสรโรตารีกระทุ่มแบนสนับสนุนอาหารว่างและเครื่องดื่มพร้อมอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดย นายวิเชียร เจียระธรรม รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร คนที่หนึ่ง เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรมโครงการดังกล่าว