กิจกรรม ปลูกต้นไม้ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประจำปี 2561 ณ นิคมสหกรณ์โคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนี้ยังเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้ง ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร