การประชุมเสวนา เรื่อง แนวทางในการส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรนาเกลือสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการเข้าร่วมการประชุมเสวนา เรื่อง แนวทางในการส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรนาเกลือสมุทรสาคร ณ PORTO CHINO อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร