กิจกรรมการพัฒนายกระดับเกษตรกรกลุ่มหรือองค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมการพัฒนายกระดับเกษตรกร  กลุ่มหรือองค์กรเกษตรกร เป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมฯ ถ่ายทอดความรู้ด้านการเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้าและการขยายช่องทางการตลาด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก นายโกศล หนูสมแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่กลุ่มทำน้ำพริกปลาสลิด บ้านคลองแพ้ว หมู่ 1 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร