การติดตามโครงการปลูกต้นกล้าสืบสานศาสตร์พระราชา

เมื่อวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการ ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการจัดทำโครงการปลูกต้นกล้าสืบสานศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทายาทเกษตรกร และส่งเสริมการสร้างเกษตรรุ่นใหม่ ยุค 4.0 และปลูกฝังหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชน ณ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน และโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครพบว่าโรงเรียนได้มีการต่อยอดจากการดำเนินกิจกรรม โดยการนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารกลางวัน จำหน่ายในชุมชน และการปลูกพืชเพิ่มเติม เช่น การปลูกเมล่อน