แหล่งข้อมูลเกษตร

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาการผลิตของประเทศไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0
โดยใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่สร้างประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร โดยสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศทางการเกษตร รวบรวมข้อมูลทางการเกษตรเป็นคลังข้อมูลดิจิตอล ซึ่งสามารถใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วรายละเอียดตามเวปไซด์ที่เกี่ยวข้องและภาพตามแนบ
1 แนะนำห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย http://thaifarmer.lib.ku.ac.th
2. คลังความรู้ดิจิตอลเพื่อการเกษตร http://agkb.lib.ku.ac.th
3.คลังความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://kukr.lib.ku.ac.th
4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร http://ag-ebook.lib.ku.ac.th