ยุทธศาสตร์ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔


ยุทธศาสตร์ที่1 : สร้างระบบการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มีเป้าประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาเดือดร้อนสามารถแจ้ง และรับคําแนะนําการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่2 : พัฒนาขีดความสามารถการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม
มีเป้าประสงค์เพื่อให้ได้แผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลที่มีการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และบูรณาการกับภาคีภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอื่นๆ

ยุทธศาสตร์ที่3 : การสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ยุวเกษตรกรและเครือข่าย
มีเป้าประสงค์เพื่อให้เกษตรกรรวมตัวตั้งองค์กรรายสินค้าเกษตร หรือพัฒนาองค์กรเกษตรกรรายสินค้าที่มีอยู่เดิม และสามารถดําเนินธุรกิจ/กิจกรรมให้บริการสมาชิก รวมทั้งเกษตรกรมีความสามารถด้านจัดการฟาร์ม

ยุทธศาสตร์ที่4 : สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสินค้าของเกษตรกรสู่เกษตรอุตสาหกรรม
มีเป้าประสงค์เพื่อให้องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาธุรกิจขององค์กร มุ่งสู่เกษตรอุตสาหกรรม