เข้าร่วมโครงการสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ ๙

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 นายวรพงษ์ ชอบชื่น และนายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าร่วมโครงการสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 “จิตอาสาปลูกป่าในใจคน” ร่วมใจปลูกป่าชายเลน ซึ่งจัดโดยหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่น 4 (สกพ.4) ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งภาคส่วนต่างๆ ที่มาร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน