อบรมการนำเปลือกหอยแมลงภู่มาสร้างมูลค่าเพิ่ม

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครจัดโครงการเสริมสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร ถ่ายทอดความรู้การแปรรูปหอยแมลงภู่แดดเดียว และการนำเปลือกหอยแมลงภู่มาสร้างมูลค่าเพิ่ม แก่เกษตรกรอำเภอเมืองสมุทรสาคร ณ สหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร