หลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมือนคล้ายเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนจะต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยพิจารณาจากเสียงเรียกขาน ภาพรวมของเครื่องหมาย ความเกี่ยวข้องกัน ของสินค้าที่ขอจดทะเบียน