สวก.จับมือสถาบันอาหาร เปิดตัวแอพพลิเคชั่น Food Safety ด้วยเทคโนโลยี AR

สวก.จับมือสถาบันอาหาร เปิดตัวแอพพลิเคชั่น Food Safety ด้วยเทคโนโลยี AR ทางเลือกใหม่ ของการบริโภคอาหารแบบปลอดภัย หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ Safe Food For All เป็นการนำผลงานวิจัยจากหลายหน่วยงานมาต่อยอดขยายผล ลดปัจจัยเสี่ยง การบริโภคอาหารปนเปื้อน  รวมไปถึงยังนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ info-graphic และภาพเคลื่อนไหว (VDO) ที่จะสร้างความน่าสนใจ เข้าใจง่าย เข้าถึงและดึงดูดผู้บริโภคในการใช้งาน และที่สำคัญสำหรับคนรักสุขภาพ แอปพลิเคชันนี้จะสามารถค้นหาร้านอาหารปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐาน เช่น Q restaurant Clean Food Good Taste ได้ภายใน APP

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร หรือ สวก. กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยให้กับแอปพลิเคชันดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้ในเรื่องของอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภคชาวไทย และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้มาตรฐาน ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานโลก

โดยเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กลุ่มเรื่อง Safe Food For ALL เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารให้มีความปลอดภัย โดยจะมีทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ผลิต เพื่อให้ได้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับและระบบเฝ้าระวังที่จะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีตลอดห่วงโซ่การผลิต ผนวกกับนโยบายภาครัฐที่มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพิ่มและความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการผลิต (ไทยแลนด์ 4.0)

“สำหรับการใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) นั้น เนื่องจากต้องการที่จะเข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีนี้ที่ได้มีการนําไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านศิลปะ การแพทย์ การศึกษา และการพาณิชย์ มาช่วยในการนำเสนอข้อมูลด้านอาหารปลอดภัย ในลักษณะสื่อมัลติมีเดียที่ดึงดูดความสนใจ ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านอาหารปลอดภัยได้โดยง่าย และสอดคล้องกับพฤติกรรม หรือ lifestyle ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน”

สำหรับผู้ที่สนใจจะทดลองใช้งาน Application อาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี AR นี้ ท่านสามารถ Download Application โดยค้นหาชื่อ Food Safety AR หรือเพียงสแกน QR code ก็สามารถทดลองเข้าใช้งาน Application ได้ทั้ง ระบบ iOS และ Android

ระบบแอนดรอยด์ดาวน์โหลดที่ด้านล่าง

Food Safety AR