สภาเกษตรกรฯ เตือนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมรับศึกข้าวหอมมะลิ

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยด้วยความกังวลว่า จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ที่แสดงสถิติการส่งออกข้าวช่วงระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทยส่งออกข้าวหอมมะลิไปตลาดต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ย ร้อยละ 25 ของมูลค่าการส่งออกข้าวทั้งหมด มีบางปีที่สัดส่วนขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 30 โดยตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิ อันดับ 1 ของไทย ตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบันคือ สหรัฐอเมริกา แต่ตามข้อมูลมีแนวโน้มลดลง ตั้งแต่ ปี 2557 จากเดิมมูลค่าการส่งออกข้าวหอมมะลิปีละราว 50,000 ล้านบาท แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงทุกปี ต้องเรียนให้ผู้บริหารเรื่องข้าวของประเทศพิจารณาและเตือนไปยังพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิเตรียมปรับตัว (อ่านต่อที่นี่)

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
›อนาคตข้าวหอมมะลิไทยในตลาดโลก‹

[ข้อมูลจากสำนักยุทธศาสตร์การเกษตร วิจัยประเมินผลและส่งเสริมกิจการพิเศษ]

 

ที่มา : https://www.technologychaoban.com/
วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561