วิสัยทัศน์-พันธกิจ

“สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นสถาบันแกนหลักประสานการพัฒนาภาคเกษตรกรรม
มุ่งให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็งในอาชีพ”

พันธกิจของเรา

  1. เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน สมาชิกสภาเกษตรกร และคณะผู้ปฏิบัติงานในการใช้เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์สํารวจ/จัดเก็บข้อมูลปัญหา ความต้องการพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และสื่อสารคําแนะนําแนวทางแก้ไขปัญหา
  2. เพิ่มศักยภาพพนักงาน สมาชิกสภาเกษตรกร และคณะผู้ปฏิบัติงานในการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร หรือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม แล้วแต่กรณีรวมทั้งวิธีการจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายหรือวิธีการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมที่มีคุณภาพ
  3. ประสานกับหน่วยงานทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาภาคเอกชน และเกษตรกรเป้าหมายในการขับเคลื่อนงาน/โครงการที่ได้จากการจัดทําแผนไปสู่การปฏิบัติ
  4. ส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการจัดการฟาร์มแก่เกษตรกรต้นแบบ ตั้งแต่การวางแผนการผลิต ดําเนินการผลิต แปรรูป และการตลาด รวมทั้งการกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีเกิดผลผลิตที่แตกต่าง หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตใหม่ทําให้ลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพ และเพิ่มมูลค่าสินค้า
  5. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรรวมตัวเป็นกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้า ดําเนินการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรจากเดิมที่มุ่งขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปเพิ่มมูลค่า
  6. ประสานหน่วยงานพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าที่มุ่งผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่า