วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ (๑๔ มกราคม ของทุกปี)

วันที่14 มกราคมของทุกปี ” วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ”  เป็นการกระตุ้นเตือนทุกภาคส่วนตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคม  มีผลต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์  รวมทั้งเพื่อตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายจากการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หรือภายในปี พ.ศ.2580  กำหนดเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ (จากปัจจุบันพื้นที่ป่าของประเทศอยู่ที่ร้อยละ 31) นโยบายของภาครัฐที่เอาจริงเอาจังกับปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า การมีส่วนร่วมของชุมชน การเข้ามามีบทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ของชาติ ช่วยรักษาสัดส่วนพื้นที่ป่าไม่ให้ลดลง  ตลอดจนการนำนวัตกรรมและกระบวนการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าไม้ให้กลับสู่ธรรมชาติได้เร็วขึ้นมาใช้