ร่วมประชุมหารือการดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรสมุทรสาครสู่สากล

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรสมุทรสาครสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562 ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร ประมง ปศุสัตว์ อาหารแปรรูป อบรมการจัดทำ QR Code เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้า สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคในด้านคุณภาพและความปลอดภัยให้สามารถตามสอบแหล่งผลิตสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งผู้ประกอบการต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาครเป็นอย่างดี