ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจปรับปรุงคุณภาพน้ำคลอง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว บริษัท ฤตธนารียูส จำกัด และกลุ่ม RCC รักบ้านแพ้ว เก็บผักตบชวาในคลองสหกรณ์ และใช้ EM ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลอง เพื่อเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพในคลองให้มีความสวยงามและลดปัญหามลพิษ สิ่งแวดล้อมในคลองสหกรณ์