ร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติจัดบูธประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 กองทุนการออมแห่งชาติร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการจัดบูธประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิก กองทุนการออมแห่งชาติ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีงบประมาณ 2560 สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร