ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิฯ ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน


เมื่อวันที่ 21 22 ส.ค.2561 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดอบรมหลักสูตร “อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำหรับสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ” ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ โดยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหรือผู้แทน 77 จังหวัด เข้าร่วมอบรม วัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การบูรณาการงานช่วยเหลือประชาชน การให้คำปรึกษาในระบบเกษตรพันธสัญญา เป็นการสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมในระดับพื้นที่ทุกจังหวัด เพื่อเตรียมจัดตั้งเป็นอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการดำเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
ภาพ : ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน
อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์