ติวเข้มทูตเกษตรยุโรป แนะเพิ่มโอกาสสินค้าเกษตรไทยในต่างแดน

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียกประชุมทูตเกษตรประจำภูมิภาคยุโรปจาก 4ประเทศ คือ อิตาลี เบลเยี่ยม รัสเซีย และสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม2561 ที่ผ่านมา ณ ประเทศอิตาลี เพื่อมอบแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายการตลาดนำการผลิต โดยให้ทูตเกษตรไทยทุกประเทศลงพื้นที่สำรวจตลาดการค้าสินค้าเกษตรในประเทศที่ตนประจำอยู่ และให้ประสานงานกับทูตพาณิชย์ไทยร่วมลงไปสำรวจตลาดด้วยกัน อีกทั้งให้หาโอกาสพบปะกับหอการค้าหรือภาคเอกชนของประเทศนั้น ๆ เพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยให้ต่างประเทศได้รู้จัก

นายระพีภัทร์ กล่าวต่อไปว่า การดำเนินการดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ให้เน้นสินค้าข้าวและยางพาราที่เป็นสินค้าหลักของประเทศไทย เนื่องจากประเทศในยุโรป เช่น อิตาลี เยอรมัน และกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก มีความสนใจเกี่ยวกับสินค้าข้าวและยางพารามากขึ้นในช่วงนี้ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรไทยมายังยุโรป อีกทั้งสั่งการให้ทุกสำนักงานเกษตรในต่างประเทศดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ คือ

1) ติดตามสถานการณ์และแนวโน้มด้านการเกษตร และความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศ
2) เพิ่มโอกาสในการส่งออกยางพารา ข้าว ผักและผลไม้ ปศุสัตว์ และประมง
3) ศึกษาข้อมูลภาคเกษตรของแต่ละประเทศ เพื่อปรับใช้ในการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและการรวมกลุ่มของเกษตรกร
4) ติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตการเกษตรของต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ในการลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรของเกษตรกรในประเทศไทย และ
5) ให้ใช้ระบบไอทีเชื่อมโยงข้อมูลด้านการเกษตรของ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ไปยังเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ และเกษตรกรในประเทศไทย เพื่อให้รับรู้ข่าวสารและก้าวทันต่อสถานการณ์การผลิตและการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย

ที่มา : fm91bkk