ระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางแบบบูรณาการ

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางแบบบูรณาการ ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อร่วมรับฟังการนำเสนอแผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รวมทั้งการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนพัฒนาระดับต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง มามอบนโยบาย สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสัมมนาดังกล่าว