ประสานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกร

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ประสานกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม