ประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติแก่เกษตรกรอำเภอกระทุ่มแบน

นางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดกองทุนการออมแห่งชาติแก่เกษตรกรอำเภอกระทุ่มแบน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร