จัดเวทีประชาคม รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการเกษตรพื้นที่ตำบลหลักสอง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 14.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะด้านการเกษตรพื้นที่ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ ศาลาอาจารย์แม่ วัดกระโจมทอง ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดย นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเป็นวิทยากรกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการเกษตร

[smartslider3 slider=4]