บุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร

“รักองค์กร อาทรเพื่อนร่วมงาน ประสานดีเลิศ เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร” ค่านิยมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ