ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสินค้าสัตว์น้ำ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมบูรณาการโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด จัดโดยนิคมสหกรณ์โคกขาม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ในการจัดทำโครงการได้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ภายใต้ระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)โดยวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสินค้าสัตว์น้ำโดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม