ดำเนินการถ่ายทอดความรู้การปรับเปลี่ยนการผลิตสู่เกษตรอินทรีย์ขั้นที่ 2

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมบูรณาการโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด จัดโดยนิคมสหกรณ์โคกขาม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ในการจัดทำโครงการได้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้การปรับเปลี่ยนการผลิตสู่เกษตรอินทรีย์ขั้นที่ 2 และการศึกษาดูแปลงต้นแบบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกษตรอินทรีย์ด้านประมงโดยคุณเกษร พึ่งมาลา