จัดเวทีประชาคม รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการเกษตรพื้นที่ตำบลชัยมงคล

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 14.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะด้านการเกษตรพื้นที่ตำบลชัยมงคล ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล และการพัฒนาเป่็นเกษตรอุตสาหกรรม ของตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ณ ศาลาเอนกประสงค์ตำบลชัยมงคล หมู่ 5 โดย มีนายวรวุฒิ บุญเพ็ญ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเป็นวิทยากรกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตร จากการจัดกิจกรรมพบว่า พื้นที่ตำบลชัยมงคลมีการเพาะเลี้ยงปลานิลเป็นส่วนใหญ่ และเกษตรกรต้องการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลานิล เช่น ปลานิลแดดเดียว แต่ยังขาดความเข้มแข็งในการรวมกลุ่ม ขาดผู้นำกลุ่ม และต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

[smartslider3 slider=6]