จัดเวทีประชาคม รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการเกษตรพื้นที่ตำบลคลองมะเดื่อ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 14.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะด้านการเกษตรพื้นที่ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรกระทุ่มแบน จำกัด โดย นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเป็นวิทยากรกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการเกษตร จากการจัดกิจกรรมพบว่าพื้นที่ตำบลคลองมะเดื่อ ประสบปัญหาน้ำเน่าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและครัวเรือน และราคาผลผลิตตกต่ำ

[smartslider3 slider=5]