จัดประชุมคณะทำงานด้านการประมง ปศุสัตว์ นาเกลือ…

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดประชุมคณะทำงานด้านการประมง ปศุสัตว์ นาเกลือ และคณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ที่่ดิน สิ่งแวดล้อม น้ำ และการชลประทาน ครั้งที่ 1/2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการประมงและสิ่งแวดล้อม และการกำหนดแผนการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันของคณะทำงานและหน่วยงานต่างๆ  ณ ห้องประชุมสำนักงานสภา่เกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร