จัดทำโครงการได้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมบูรณาการโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด จัดโดย นิคมสหกรณ์โคกขาม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ในการจัดทำโครงการได้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น และเกษตรอินทรีย์ด้านพืช ผัก ผลไม้ โดยวิทยากรจากสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดราชบุรี และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ด้านประมง และการปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยง ด้วยสาร ปม.1 โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 สมุทรสาคร