จัดกิจกรรมอบรมบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมอบรมบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (SMEsเกษตร) ตามแนวประชารัฐ ทอดความรู้เรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการขยายช่องทางการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกร โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร