ประชุมคณะทำงานด้านกิจการสภาฯ สมุทรสาครครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ 13 กันยายน 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมคณะทำงานด้านกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร มีนายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานที่ประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ในการพิจารณา โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และแนวทางการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562